Vedtægterne

Vedtægter

for

den selvejende institution

 

Ollerup Forsamlings- og Aktivitetshus (OFA) 

§ 1

Ollerup Forsamlingshus er en privat, selvejende institution, med hjemsted i Egebjerg Kommune. 

§ 2

Institutionens formål er at drive opsøgende og aktiverende kulturel virksomhed og at stille lokaler og faciliteter til rådighed for medlemmernes fritidsvirksomhed og samvær.

§ 3

Som medlem af institutionen optages enkeltpersoner eller sammenslutninger med tilknytning til Egebjerg Kommune. 

§ 4

Forsamlingshusets drift gennemføres ved lejeindtægter, tilskud, frivillige bidrag m.m.

Et eventuelt overskud ved driften tilfalder forsamlingshuset og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for forsamlingshuset, f.eks. til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.

Overskud, der ikke findes nødvendigt til forsamlingshusets drift, anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Værdipapirerne skal noteres på forsamlingshusets navn. Det skal sikres, at midlerne kun anvendes i forsamlingshusets øjemed.

§ 5

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Evt. 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med avertering i de lokale aviser og eventuelt ved opslag. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert medlem har kun en stemme.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om ændring af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i den lokale presse. 

§ 6

Forsamlingshusets anliggende varetages af en bestyrelse.

§ 7

Forsamlingshusets bestyrelse sammensættes af valgte repræsentanter for interessenterne i forsamlingshuset. Dags dato er det Egebjerg Øveklub, Filmklubben og Ollerup Ungdomsklub.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, og ingen interessent kan alene udgøre et flertal af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formand og kasserer skal være myndige, behøver ikke at være medlemmer af foreningerne. Ingen ved forsamlingshuset ansat kan være medlem af bestyrelsen.

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Valgene gælder for to år, således at formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

§ 9

Bestyrelsen godkender nye interessenter, som derved erhverver ret til at udpege et medlem til bestyrelsen.  

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3/5 af bestyrelsen ønsker det eller 2/3 af medlemmerne skriftligt tilkendegiver ønske herom.

Indvarsling sker som ved en ordinær generalforsamling. 

§ 11

Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af forsamlingshuset i enhver henseende, herunder dettes økonomi.

Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale, og den drager omsorg for udlejning og benyttelse af forsamlingshuset og fastsætter lejen for lokalerne.

Bestyrelsen udfærdiger et regulativ for forsamlingshusets daglige drift og benyttelse og påser, at forsamlingshuset drives i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Bestyrelsen kan fastsætte eventuelt honorar til kasserer, men derudover kan intet bestyrelsesmedlem oppebærer vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

§ 12

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst halvdelen af dens medlemmer anser det for påkrævet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Dens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres referat, der underskrives af de deltagende medlemmer, og en underskrift af referaterne skal til enhver tid være gyldigt bevis for, hvad der er foregået og besluttet på møderne. 

§ 13

Forsamlingshuset forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand – eller ved dennes forfald – næstformanden i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.

Til varetagelsen af den daglige forretningsførelse kan der af den samlede bestyrelse meddeles prokura. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån kræves generalforsamlingens godkendelse og underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 14

Forsamlingshusets regnskabsår følger kalenderåret. Bogføringen skal foretages på sådan måde, at der gennem regnskabet gives en klar og overskuelig redegørelse for forsamlingshusets indtægter og udgifter ved driften i årets løb, samt forsamlingshusets aktiver og passiver ved regnskabsårets slutning.

Driftsregnskab og status udarbejdes af kassereren og indleveres senest den 1. marts til revision, som senest den 15. marts afleverer det til bestyrelsens formand forsynet med revisionspåtegning.

Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen, der forsyner det med sin underskrift.

§ 15

Til ophævelse af institutionens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af institutionens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Egebjerg Kommune.

Ovenstående vedtægter godkendt på generalforsamlingen d. 27/3 1996