Vedtægter

 

Vedtægter for Egebjerg Øveklub

  

§ 1 Navn

1.1    Foreningens navn er Egebjerg Øveklub.

1.2    Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

§ 2 Formål

2.1    Foreningens formål er på lokalt plan at fremme den rytmiske amatørmusiks

udfoldelsesmuligheder og aktiviteter, herunder:

-         at formidle og drive egnede øvelokaler

-         at formidle undervisningsmuligheder

-         at formidle samspilsmuligheder (koncerter m.v.)

-         at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder m.fl.

(offentlige forhold, tilskud, sponsorer m.m. )

 

§ 3 Medlemmer         

3.1    Som medlemmer kan optages enhver, der aktivt dyrker rytmisk amatørmusik.

3.2    Indmeldelse aftales med foreningens bestyrelse.

3.3    Medlemskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling.

3.4    Medlemskab kan endvidere ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse.

 

§ 4Kontingent

4.1    Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Betalingsfrist og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

4.2    Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

 

§ 5 Generalforsamling

5.1   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2      Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel af bestyrelse med angivelse af

dagsorden.

5.3      Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har møde- og taleret ved generalforsamling.

5.4      Generalforsamlings beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

5.5      Beslutning om ændring af vedtægter træffes med almindeligt flertal, dog med undtagelse af formåls- og opløsningsparagrafferne, der kræver 2/3 flertal.

5.6      Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Valg af stemmetællere.

3.      Formandens beretning.

4.      Godkendelse af årsregnskab.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelse.

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuelt.

5.7      Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.8      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/10 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.

 

§ 6 Bestyrelse

6.1      Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

6.2      Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer + evt. suppleanter. Hvert band har ret til 1 bestyrelsespost.

6.3      Genvalg kan finde sted.

6.4      Bestyrelsen konstituerer sig selv.

6.5      Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsen anser det for påkrævet.

6.6      Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal, heriblandt formanden, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7      Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til generalforsamlingens beslutninger.

6.8      Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

 

§ 7 Regnskab

7.1      Foreningens regnskabsår følger kalenderen.

7.2      Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand. Driftsregnskab og status udarbejdes af kassereren og indleveres senest den 1. marst til revision, som senest 15. marts afleveres til bestyrelsesformanden. Regnskabet godkendes af bestyrelsen, der forsyner det med sin underskrift.

 

§ 8 Midler

8.1   Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i § 2 nævnte formål.

8.2      Financiering af disse aktiviteter tilvejebringes gennem medlemmernes kontingentbetaling, offentlige kulturelle tilskud samt evt. privat sponsorering.

 

§ 9 Forpligtelser

9.1      For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

 

§ 10 Foreningens opløsning

10.1      Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

10.2      Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslag herom.

10.3      Foreningens evt. formue skal ved opløsning anvendes til de i § 2 nævnte musikaktiviteter. Midlerne kan evt. besluttes overdraget til Landsforeningen Fajabefa, der således i lokalafdelingens sted påtager sig at varetage medlemmernes interesser.

 

Vedtaget på generalforsamling den 13 / 5 - 96